با حفظ فاصله مراقب هم باشیم

با حفظ فاصله مراقب هم باشیم

پلـی‌ران به‌‌منظور تشویق مردم برای رعایت فاصله اجتماعی، به‌‌صورت نمادیـن و موقـت در لوگوهای تجاری خود تغییر ایجاد کرده است.
در این لوگو‌ها سعی شده‌ ضمـن حفـظ ماهیـت و ساختار, با ایجاد فواصـل میان حـروف و نمـادهای مـوجـود، لزوم رعایـت فـاصلـه اجتمـاعی در دوران شیوع ویروس کرونا، یادآوری شود.

لوگوهای تجـاری جـدیـد پلـی‌ران همـراه بـا پیـام
" بـا حفظ فاصله مراقب هم باشیم " منتشر می‌شود.
لوگو -  پلی ران

  • 4/15/2020
  • 1478

Share your opinions with us :

Write your own review :